Disclaimer

De website gebruikersvoorwaarden (‘Disclaimer’) van RoutIT B.V. (Kamer van Koophandel: 32083145), hierna te noemen ‘RoutIT’.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website www.routit.nl (de ‘Website’) gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de volgende Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, maakt u dan geen gebruik van deze Website.

Toegang tot de customer portal (‘IRMA’) is mogelijk via de Website. Op de toegang tot en het gebruik van IRMA zijn de aanvullende gebruiksvoorwaarden (‘CSP Overeenkomst’) en de Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de CSP Overeenkomst en de onderstaande Gebruikersvoorwaarden en ons Privacybeleid, gaat de CSP Overeenkomst voor.

Toegang tot deze website

RoutIT verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Toegang tot deze Website is toegestaan ‘as is’ en RoutIT behoudt zich het recht voor om zonder melding de door haar aangeboden diensten te verwijderen. RoutIT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk onbereikbaar zijn van de Website.

Indien u kiest voor, of wordt voorzien van, een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van de veiligheidsprocedure van de Website, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan enige derde partij. RoutIT heeft het recht om op enig moment de gebruikers identificatie code of het wachtwoord ongeschikt te maken, indien u naar mening van RoutIT niet heeft voldaan aan één van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid.

U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot de Website. U bent er tevens voor verantwoordelijk dat alle mensen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de site, bekend zijn met en voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

RoutIT is de rechthebbende op of licentiehouder van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van deze Website en het materiaal dat hierop gepubliceerd staat. Dit materiaal wordt wereldwijd beschermd door rechten en verdragen. Alle rechten worden voorbehouden.

De rechten op de merken en logo’s (‘Merken’) die worden afgebeeld op deze Website komen toe aan RoutIT. U bent niet gerechtigd om deze Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RoutIT.

Voor eigen gebruik is het toegestaan een kopie te printen, fragmenten of enige pagina’s of materialen te downloaden en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op materialen van deze Website. U bent niet gerechtigd om enige aanpassingen te maken aan de (digitale) kopieën of enige materialen die u heeft geprint of gedownload en u mag geen gebruik maken van illustraties, figuren, foto’s, video’s of andere audiomaterialen zonder de begeleidende tekst.

De status van RoutIT (en dat van haar medewerkers) als auteur van de materialen op deze Website dient te worden erkend.

U bent niet gerechtigd om (delen van) materialen van de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor toestemming heeft verkregen van RoutIT of haar gerechtigden.

Indien u materialen van deze Website print, downloadt of kopieert in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, zal uw toegang tot deze Website onmiddellijk vervallen en zal u, naar keuze van RoutIT, alle kopieën van materialen die u heeft gemaakt dienen te vernietigen en/of terug te geven.

Reguliere wijzigingen aan de website en gebruiksvoorwaarden

RoutIT heeft tot doel deze Website regelmatig te updaten en kan de inhoud op ieder moment wijzingen. Indien noodzakelijk kan toegang tot deze Website voor onbepaalde tijd onmogelijk zijn. Het materiaal van deze website kan gedateerd zijn en RoutIT is niet verplicht de materialen te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

RoutIT kan deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment aanpassen door deze pagina te actualiseren. Doordat deze Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn dient u dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. De bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen die elders op de Website gepubliceerd staan.

Aansprakelijkheid RoutIT

Materialen die gepubliceerd staan op deze Website zijn niet bedoeld om als advies te dienen waarop vertrouwd kan worden. RoutIT accepteert geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid indien u of een derde partij vertrouwt op deze materialen.

De materialen gepubliceerd op deze Website worden geleverd zonder enige garantie, vertegenwoordiging, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid en volledigheid. U begrijpt en accepteert dat RoutIT voor zover als juridisch mogelijk geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enig verlies, directe of indirecte schade ontstaan bij u of uw hardware, software, gegevens, informatie of andere materialen in uw eigendom.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RoutIT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw toegang tot deze website

RoutIT verwerkt informatie over u in overeenstemming met het Privacybeleid. Door gebruik van deze Website verleent u toestemming voor deze verwerking en verzekert u dat alle gegevens die u verstrekt juist zijn.

Virussen, hacken en andere misdragingen

U dient geen oneigenlijk gebruik te maken van de Website door bewust virussen, trojan horses, wormen of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn. Het is niet toegestaan om (te proberen) ongeautoriseerde toegang tot de Website, de server waar deze Website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden aan deze Website te verkrijgen. U dient deze Website niet aan te vallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack.

Bij inbreuk op deze bepaling zal RoutIT hiervan aangifte doen. In zodanige gevallen van inbreuk zal uw recht op gebruik van de Website onmiddellijk staken.

RoutIT is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een distributed denial-of-service attack, virus of ander technisch schadelijk materiaal dat uw hardware, software, gegevens, informatie of enig materiaal in uw eigendom kan beschadigen door uw gebruik van deze Website of door het downloaden van enig materiaal dat op de Website gepubliceerd staat, of enige website die aan deze Website gelinkt is.

Links naar deze website

U bent gerechtigd een link naar de homepage van deze Website op te nemen, mits u dit doet op zodanige wijze dat u geen (reputatie)schade toebrengt aan (het imago van) RoutIT en zodanig dat u onterecht verbondenheid met en/of toestemming van RoutIT suggereert. U mag geen link opnemen op een website waarop u geen rechten bezit.

U mag deze Website niet op enige andere website monteren of een link plaatsen naar een deel van deze Website, anders dan naar de homepage. RoutIT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling het recht om links naar de homepage te plaatsen, in te trekken.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Website is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken in Nederland hebben exclusieve bevoegdheid in geval van procedures of vorderingen.

Vragen?

Indien u vragen over of twijfel heeft bij materiaal dat op de Website staat, of indien u gebruik wenst te maken van de materialen op een andere wijze dan u hierboven wordt geboden, kunt u contact opnemen via info@routit.nl.

Datum: 24 februari 2016

ook Partner worden?

U zoekt innovatieve bouwstenen waarmee u als partner elke standaard- of unieke ICT uitdaging kan tackelen? Samen met RoutIT
bent u in staat een dienst op maat
te leveren aan uw klanten.

MEER INFORMATIE
u zoekt een partner?

U zoekt een vertrouwde partner, lokale support, en innovatieve kostenbesparende diensten?

MEER INFORMATIE